FRÅGOR & SVAR

Varför erbjuder Kulturfonden för Sverige och Finland mediestipendier till Finland?

Vi lever i en allt mer global värld som ger oss ny kunskap om länder långt utanför våra grannländer. Samtidigt ökar omvärldens intresse för Norden som en region där länderna har en snarlik samhällsutveckling och ett framstående kulturliv. Men våra egna kunskaper om varandra inom Norden, mellan de nordiska länderna, är ofta bristfälliga. Inte minst kring aktuella skeenden som kan speglas mot det egna landet. Det kan bero på brist på resurser, men det kan också bero på avsaknaden av kontakter och en uppdaterad bild av våra nordiska länder.
 
Därför erbjuder Kulturfonden för Sverige och Finland stipendier till journalister/personer verksamma inom medieområdet i Sverige som vill besöka Finland. Det grannland som Sverige har längst gemensam historia med och som förra året firade 100 år som självständigt land.

Mediestipendierna består av tre delar. För kortare och längre vistelser i Finland och till samarbetsprojekt med finländska mediehus, redaktioner och så vidare. 
 
Med mediestipendierna vill fonden öka synligheten för Finland i svensk media. Resultatet av ett stipendium kan publiceras i dagstidningar och tidskrifter, radio och TV, poddradio, webb tv, bloggar. Det går att söka stipendium för reportage, krönikor, essäer eller annan form av journalistisk publicering. Syftet skall vara att ge nya perspektiv och vitalisera intresset i Sverige för Finland. Du ska ha en plan för publiceringen som ska framgå i ansökan. 
 
Samarbetsstipendierna syftar till att påbörja eller utveckla ett samarbete med ett finländskt mediehus, redaktion, bloggare  eller liknande. Detta för att möjliggöra utbyte av redaktionellt material, medarbetare, kunskap, idéer etc. .

Vad är Kulturfonden för Sverige och Finland?

Fondens syfte är att "främja förbindelserna mellan Sverige och Finland genom att ge stöd till aktiviteter som ökar kännedom om och kontakt mellan de båda länderna". Fonden har ett brett verksamhetsområde och utdelar bidrag och stipendier samt initierar och driver egna projekt.
 
Styrelsen utses av ländernas regeringar, men därutöver är fonden helt självständig och bedriver sin verksamhet på avkastningen av sitt kapital. Fonden har ett utskott i både Sverige och Finland. Mediestipendierna finansieras och beviljas av fondens svenska utskott.
 
För mer information om fonden, se www.kulturfonden.net

Vad kan man söka till?

Du kan söka för väldigt många olika ämnen och områden. Vi har beviljat stipendier för artiklar om life science,  dansfestivaler, försvarpolitik,  återvändande sverigefinländare,  finlandssvenskhet idag, musikfestivaler med mera. Det viktiga är att att du har en publiceringsplattform och att du når en ny publik eller berättar om något nytt om Finland.

Kan jag få hjälp med att hitta intervjupersoner eller organisationer?

Vi sitter i Stockholm och har eventuellt inte alltid den senaste informationen om vad som pågår i vårt grannland men vi hjälper gärna till så gott vi kan om du behöva hjälp med att hitta en intervjuperson inom ett visst ämne eller allmänt tips om vilka personer och organisationer skulle kunna vara bra att kontakta. 

Hur mycket kan man söka?

Kortare vistelser

Stipendiet täcker resa och uppehälle för högst 3 dygn i Finland. Max 10 000 kronor/person kan beviljas.

Längre vistelser

Detta täcker merkostnaderna för minst en och högst tre månaders vistelse i Finland. Max 25.000 kronor/månad. Med merkostnader avses kostnaden för tillfällig arbetsplats (när så är motiverat) samt boende och inrikesresor i Finland. Härutöver inbegrips någon hemresa till Sverige under vistelsetiden. Stipendiet täcker inte arbets-/lönekostnader. Syftet med detta stipendium är att vistas under en längre sammanhållande tid i Finland för att knyta kontakter och komma närmare det finländska vardagslivet och samhället.

Stipendier för samarbetsprojekt

Dessa täcker kostnader på max 50 000 kronor. Syftet med detta stipendium, som även kan omfatta flera personer, är att utveckla ett samarbete med finländska mediehus, redaktioner, bloggare etc. Stipendiet täcker merkostnader för att starta samarbetet och då framför allt resor mellan Sverige och Finland. 

Vem kan söka?

Det grundläggande kravet är att den sökande under de senaste tre åren har varit publicerad eller aktivt medverkat i ett media som ges ut i Sverige. Det kan vara i dagstidningar och tidskrifter, radio och TV, poddradio, webb tv, bloggar etc.  Stipendierna kan sökas både av personer som har en anställning och av frilansare.
 
Gemensamt för alla de tre stipendierna är att den sökande ska vara bosatta i Sverige och ha en svensk adress.

När kan man söka?

Ansökningsportalen är öppen året runt och du kan skicka in ansökan när det passar dig bäst. 

Hur söker man?

Du söker genom att fylla i ansökan på portalen www.mediestipendier.se. Ansökan består av  5 – 6 frågor och tar cirka 15-30 minuter att fylla i. Du ska bifoga ditt CV och visa/hänvisa till några exempel på material som du har publicerat under de tre senaste åren. Hänvisningar skall vara till aktiva länkar där ditt material finns. Alternativt kan du bifoga materialet som PDF.
 
På portalen väljer du vilket stipendium du skall söka. När du har fyllt i din ansökan, och fått en kvittens på att ansökan har registrerats, så är den insänd. 
 
Observera att du inte i efterhand kan gå in i portalen och ändra i din ansökan. Du kan inte heller spara ansökan och fortsätta att arbeta på den vid ett annat tillfälle.

När får man besked?

Beskedet kommer inom tre veckor från ansökningsdatumet (förutom på sommaren och kring jul och nyår). 

När utbetalas stipendiet?

Stipendiet utbetalas i förskott vad gäller de kortare vistelserna och samarbetsprojekten. Stipendierna för längre en vistelse utbetalas i förskott månadsvis.
 
I samband med ditt beslutsbrevet bifogas en blankett för rekvisitionen av bidraget. Du fyller i uppgifterna på blanketten, det gäller bland annat bankuppgifter etc, undertecknar den och sänder den till Kulturfonden för Sverige och Finland. När fonden har mottagit blanketten utbetalas stipendiet innan din resa, vistelse eller samarbete påbörjas

Hur ska stipendiet redovisas?

Redovisningen ska skickas in inom en månad från vistelsens avslut. Redovisningsmall följer med beslutsbrevet. Du ska bifoga dina reskvitton och redovisa för hur arbetet ska publiceras/har publicerats. Om ditt arbete inte är klart efter en månad får du gärna skicka den till oss i efterhand.